Monitoring Szkodników w zakładzie produkcyjnym.

OCENA RYZYKA WYSTĘPOWANIA SZKODNIKÓW W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM

Ryzyko występowania szkodników na terenie zakładu produkcyjnego lub w miejscach magazynowania towarów występuje niepodważalnie zawsze.
Zadaniem zakładu oraz firmy DDD jest zapewnienie takich warunków, które na każdym etapie czy to produkcji, magazynowania, a także transportu nie przyczynią się do bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub nawet życia konsumentów. Systemy zapewniające jakość oraz bezpieczeństwo produktów oparte są na odpowiednich technikach, metodach, działaniach oraz procedurach. Jednym z najistotniejszych działań jest systematyczna oraz stała kontrola oraz monitorowanie aktywności szkodników.
Według Międzynarodowego Kodeksu Praktyki Generalnych Zasad Higieny Żywności Kodeksu Żywnościowego „szkodnikiem jest każde zwierzę mogące w sposób bezpośredni lub pośredni zanieczyścić żywność”.
Szkodniki, które są potencjalnym zagrożeniem dla zakładów produkcyjnych dzielimy na:
– gryzonie ( myszy, szczury),
– owady latające : (np. muchy, meszki, ćmy itp.) ,
– owady biegające ( np. karaluchy, prusaki),
– szkodniki magazynowe ( np. wołki, trojszyki, omacnice, mole spożywcze ).
Przyjmuje się, że każda ocena ryzyka powinna być odrębna tak by indywidualnie zminimalizować prawdopodobieństwo zanieczyszczenia produktów. Zagrożenia związane z aktywnością szkodników ocenia się pod względem możliwości ich wykrycia ( trudne/lub nie do zdiagnozowania), wskaźnik jakie konsekwencje dane zagrożenie niesie oraz częstotliwość występowania czyli tzw. współczynnik prawdopodobieństwa występowania zagrożeń. Jest to tak zwana metoda szacowania priorytetów zagrożenia. Podsumowując należy stworzyć takie warunki, które będą niesprzyjające dla bytowania szkodników.
Organizacja kontroli nad szkodnikami to proces składający się z ciągłego monitorowania zakładu oraz jego otoczenia, właściwego przechowywania produktów oraz odpadów tak aby nie były potencjalnym schronieniem i pożywieniem dla szkodników, wdrażanie działań profilaktycznych oraz eliminujących możliwość gniazdowania szkodników na terenie oraz wokół zakładu. Zakład powinien być nadzorowany nie tylko ze strony firmy DDD ale także przez pracowników . Na aktywność szkodników ma wpływ naprawdę wiele czynników .
Nie bez przyczyny w zakładach przetwórstwa wprowadza się systemy zapewniające jakość takie jak HACCP – system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli , normy z serii ISO 9000, GHP – dobra praktyka higieniczna, GMP – dobra praktyka produkcyjna.
Każdy system odpowiada szerokiej grupie czynności i zaleceń mających znaczenie w utrzymaniu zakładu wolnego od szkodników. Monitorowanie oraz kontrola to priorytetowe działania natomiast ważne są także:
– dostępność urządzeń do higieny pracowników,
– utrzymywanie w czystości pomieszczeń zakładu ,
– dbałość o odpowiednie usytuowanie kontenerów, pojemników na odpady i zanieczyszczenia,
– powierzchnie zakładu powinny być czyszczone oraz odpowiednio dezynfekowane,
– skuteczne uszczelnienie terenu wewnątrz oraz wokół budynków zakładu,
– prowadzenie działań prewencyjnych w stosunku do ptaków szczególnie gołębi ( ptaki najczęściej znajdują się na zewnątrz zakładu, potrafią także przedostać się do wewnątrz źle uszczelnionego zakładu),
Brak wiedzy na temat ryzyka występowania szkodników to także problem, dlatego pracownicy zakładu powinni zostać przeszkoleni i poinstruowaniu by uniknąć błędów.
Monitorowanie aktywności szkodników przeprowadzane jest przy użyciu urządzeń monitoringowych takich jak karmniki deratyzacyjne, pułapki żywołowne, detektory owadów, lampy owadobójcze, pułapki feromonowe itd.

Ocena ryzyka występowania szkodników pozwala na przygotowanie odpowiedniego programu zwalczania szkodników, który będzie indywidualny na terenie poszczególnych zakładów produkcyjnych .
Na podstawie zebranych informacji osoba do spraw zwalczania szkodników odpowiedzialna ze strony
firmy DDD :

  • stwierdza grupy szkodników występujących na terenie zakładu na podstawie śladów ich występowania tzn. nory, widoczne odchody, ślady moczu , odgłosy, uszkodzenia produktów oraz widoczne żywe lub martwe szkodniki,
  • ocenia w jakich odstępach czasu powinny odbywać się monitoringi,
  • dobiera właściwe metody biorąc pod uwagę ich skuteczność, a także ewentualny wpływ na ludzi
  • określa ilości oraz rodzaj urządzeń do monitorowania aktywności szkodników,
  • diagnozuje warunki, które mogły być przyczyną pojawienia się problemu szkodników.
  • przedstawia pracownikom zakładu zasady poprawnego przechowywania, przenoszenia oraz transportu produktów

Proces oceny ryzyka związany jest także z kontrolą. Kontrola ryzyka ma na celu zweryfikowanie czy wdrożone działania oraz podjęte decyzje mają wpływ na jego obniżenie. Po ocenie ryzyka i dostosowaniu procedur oraz zasad postępowania , konieczne jest przestrzeganie ustalonych działań zapobiegawczych, które w razie potrzeby będą korygowane podczas audytów wewnętrznych zakładu i przez firmę DDD.

TAGI: Monitoring Szkodników w zakładzie produkcyjnym, program zwalczania szkodników, Insektpol,

PROGRAM ZWALCZANIA SZKODNIKÓW

Program profilaktyki i zwalczania szkodników

PROGRAM PROFILAKTYKI I ZWALCZANIA SZKODNIKÓW a MIĘDZYNARODOWY STANDARD BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI .

International Food Standard (IFS) – dokument określający wymogi do których zobowiązane są przedsiębiorstwa spożywcze nadsyłające swoje produkty żywnościowe do sieci dystrybucyjnych takich jak supermarkety i hipermarkety . Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności (IFS) został upowszechniony przez Zrzeszenie Niemieckich Związków Handlowych w 2002roku , natomiast jego udoskonalona i zmieniona wersja opublikowana została w 2012roku ( wersja 6).
Standard IFS łączy ze sobą wymogi związane z systemami takimi jak :
*HCCP – system analizy zagrożeń i krytyczne punkty kontroli
*GMP/GHP – wdrażanie dobrych praktyk produkcyjnych/ higienicznych
*BRC- wymagania stawiane przez większość brytyjskich hipermarketów dotyczące bezpieczeństwa oraz jakości oferowanych towarów
*ISO- Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ( system zarządzania jakością)
Certyfikat IFS pozwala na metodyczny przegląd skuteczności procesów bezpieczeństwa w całym sektorze jej produkcji tak aby w odpowiednim momencie wskazać ryzyko i ustalić odpowiednie działania korygujące.
Podstawą filozofii Międzynarodowego Standardu Żywności jest więc wdrożenie procesu spełniającego wszystkie wymagania prawne, które zapewnią bezpieczny oraz dobry pod względem jakości produkt.
Zakłady zajmujące się produkcją żywności razem z biologiem terenowym wyznaczają tzw. koordynatora ( pracownika) , który będzie odpowiedzialny za koordynację i utrzymanie przedsiębiorstwa wolnego od szkodników .
Po wykonanym audycie ( sanitarno-higieniczny) wewnętrznym, który jest potrzebny do zrealizowania oraz utrzymania najwyższego poziomu ochrony przed szkodnikami, biolog terenowy opracuje i wdroży program monitorowania oraz zwalczania szkodników na terenie zakładu, zgodny z lokalnymi wymogami prawnymi.
Wdrożony program ( Pest Control – zwalczanie szkodników ) obejmował będzie między innymi potencjalne występowanie szkodników i ocenę ich środowiska, plan zakładu z naniesionymi urządzeniami do monitorowania i zwalczania szkodników, częstość inspekcji, zadania przedsiębiorstwa oraz firmy DDD, niezbędną dokumentację itd. Jednym z elementów programu Pest Control jest także przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia dla pracowników zakładu , tak aby wykwalifikować zespół na temat podstaw, metod , profilaktyki, zapobiegania oraz rozpoznawania szkodników. Sukces programu w dużej mierze zależy od rzetelnej wiedzy oraz jakości wykonywanych zabiegów.
Poprzez wzrost technologii oraz rozwój rynku produkcyjnego konsumenci jak i producenci chcą mieć pewność co do bezpieczeństwa i jakości produktów, dlatego też wymogi oraz standardy są na coraz wyższym poziomi. System bezpieczeństwa żywności w przetwórstwach jak i podczas transportu zobowiązuje do przestrzegania norm oraz wytycznych tak aby nie dopuścić do żadnych zaniedbań z obu stron.

_DSC0328
Jesteśmy firmą zajmującą się zabezpieczaniem obiektów przed szkodnikami według obowiązujących norm prawnych. Tworzymy Programy zabezpieczania przed szkodnikami.

PROGRAM PROFILAKTYKI I ZWALCZANIA SZKODNIKÓW”

Insektpol świadczy usługi w zakresie systemu zwalczania i monitorowania szkodników, wg. międzynarodowych systemów jakości i standardów GMP/GHP, HACCP, IFS (International Food Standard), BRC (British Retail Consortium), AIB (Consolidated Standards for Food Safety.)

Program profilaktyki i zwalczania szkodników jest systemem działań opartych na profilaktycznych działaniach opisanych w procedurach programu zwalczania szkodników zarówno wewnątrz jak i nazewnątrz zakładu.

Celem Program profilaktyki i zwalczania szkodników jest wdrożenie działań prewencyjnych (profilaktycznych) i działań procedury interwencyjnej, której celem jest monitoring szkodników oraz zabezpieczenie obiektu przed nimi.

Program profilaktyki i zwalczania szkodników jest opracowywany indywidualnie dla każdego zakładu. Indywidualne podejście ma na celu stworzenie skutecznej bariery oraz dobranie metod profilaktycznych adekwatnych do profilu produkcji.

Do przygotowania wyceny programu profilaktyki i zwalczania szkodników potrzebujemy wielu informacji, więc przygotowanie oferty opiera się na lustracji i analizie obiektu i aktualnych działań klienta.

 

TAGI: Zwalczanie szkodników, Deratyzacja, Dezynsekcja, Program zwalczania szkodników, Firma DDD, Firma deratyzacyjna, dokumentacje dla sanepidu, Program profilaktyki, program monitoringu szkodników, Program zwalczania szkodników, Program deratyzacji dla sklepów, Program dla restauracji, Program dla hotelu, Profesjonalny Program zwalczania owadów, Program zwalczania szkodników, BRC zwalczanie szkodników dokumentacja, Certyfikat CEPA