Monitoring Szkodników w zakładzie produkcyjnym.

OCENA RYZYKA WYSTĘPOWANIA SZKODNIKÓW W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM

Ryzyko występowania szkodników na terenie zakładu produkcyjnego lub w miejscach magazynowania towarów występuje niepodważalnie zawsze.
Zadaniem zakładu oraz firmy DDD jest zapewnienie takich warunków, które na każdym etapie czy to produkcji, magazynowania, a także transportu nie przyczynią się do bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub nawet życia konsumentów. Systemy zapewniające jakość oraz bezpieczeństwo produktów oparte są na odpowiednich technikach, metodach, działaniach oraz procedurach. Jednym z najistotniejszych działań jest systematyczna oraz stała kontrola oraz monitorowanie aktywności szkodników.
Według Międzynarodowego Kodeksu Praktyki Generalnych Zasad Higieny Żywności Kodeksu Żywnościowego „szkodnikiem jest każde zwierzę mogące w sposób bezpośredni lub pośredni zanieczyścić żywność”.
Szkodniki, które są potencjalnym zagrożeniem dla zakładów produkcyjnych dzielimy na:
– gryzonie ( myszy, szczury),
– owady latające : (np. muchy, meszki, ćmy itp.) ,
– owady biegające ( np. karaluchy, prusaki),
– szkodniki magazynowe ( np. wołki, trojszyki, omacnice, mole spożywcze ).
Przyjmuje się, że każda ocena ryzyka powinna być odrębna tak by indywidualnie zminimalizować prawdopodobieństwo zanieczyszczenia produktów. Zagrożenia związane z aktywnością szkodników ocenia się pod względem możliwości ich wykrycia ( trudne/lub nie do zdiagnozowania), wskaźnik jakie konsekwencje dane zagrożenie niesie oraz częstotliwość występowania czyli tzw. współczynnik prawdopodobieństwa występowania zagrożeń. Jest to tak zwana metoda szacowania priorytetów zagrożenia. Podsumowując należy stworzyć takie warunki, które będą niesprzyjające dla bytowania szkodników.
Organizacja kontroli nad szkodnikami to proces składający się z ciągłego monitorowania zakładu oraz jego otoczenia, właściwego przechowywania produktów oraz odpadów tak aby nie były potencjalnym schronieniem i pożywieniem dla szkodników, wdrażanie działań profilaktycznych oraz eliminujących możliwość gniazdowania szkodników na terenie oraz wokół zakładu. Zakład powinien być nadzorowany nie tylko ze strony firmy DDD ale także przez pracowników . Na aktywność szkodników ma wpływ naprawdę wiele czynników .
Nie bez przyczyny w zakładach przetwórstwa wprowadza się systemy zapewniające jakość takie jak HACCP – system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli , normy z serii ISO 9000, GHP – dobra praktyka higieniczna, GMP – dobra praktyka produkcyjna.
Każdy system odpowiada szerokiej grupie czynności i zaleceń mających znaczenie w utrzymaniu zakładu wolnego od szkodników. Monitorowanie oraz kontrola to priorytetowe działania natomiast ważne są także:
– dostępność urządzeń do higieny pracowników,
– utrzymywanie w czystości pomieszczeń zakładu ,
– dbałość o odpowiednie usytuowanie kontenerów, pojemników na odpady i zanieczyszczenia,
– powierzchnie zakładu powinny być czyszczone oraz odpowiednio dezynfekowane,
– skuteczne uszczelnienie terenu wewnątrz oraz wokół budynków zakładu,
– prowadzenie działań prewencyjnych w stosunku do ptaków szczególnie gołębi ( ptaki najczęściej znajdują się na zewnątrz zakładu, potrafią także przedostać się do wewnątrz źle uszczelnionego zakładu),
Brak wiedzy na temat ryzyka występowania szkodników to także problem, dlatego pracownicy zakładu powinni zostać przeszkoleni i poinstruowaniu by uniknąć błędów.
Monitorowanie aktywności szkodników przeprowadzane jest przy użyciu urządzeń monitoringowych takich jak karmniki deratyzacyjne, pułapki żywołowne, detektory owadów, lampy owadobójcze, pułapki feromonowe itd.

Ocena ryzyka występowania szkodników pozwala na przygotowanie odpowiedniego programu zwalczania szkodników, który będzie indywidualny na terenie poszczególnych zakładów produkcyjnych .
Na podstawie zebranych informacji osoba do spraw zwalczania szkodników odpowiedzialna ze strony
firmy DDD :

  • stwierdza grupy szkodników występujących na terenie zakładu na podstawie śladów ich występowania tzn. nory, widoczne odchody, ślady moczu , odgłosy, uszkodzenia produktów oraz widoczne żywe lub martwe szkodniki,
  • ocenia w jakich odstępach czasu powinny odbywać się monitoringi,
  • dobiera właściwe metody biorąc pod uwagę ich skuteczność, a także ewentualny wpływ na ludzi
  • określa ilości oraz rodzaj urządzeń do monitorowania aktywności szkodników,
  • diagnozuje warunki, które mogły być przyczyną pojawienia się problemu szkodników.
  • przedstawia pracownikom zakładu zasady poprawnego przechowywania, przenoszenia oraz transportu produktów

Proces oceny ryzyka związany jest także z kontrolą. Kontrola ryzyka ma na celu zweryfikowanie czy wdrożone działania oraz podjęte decyzje mają wpływ na jego obniżenie. Po ocenie ryzyka i dostosowaniu procedur oraz zasad postępowania , konieczne jest przestrzeganie ustalonych działań zapobiegawczych, które w razie potrzeby będą korygowane podczas audytów wewnętrznych zakładu i przez firmę DDD.

TAGI: Monitoring Szkodników w zakładzie produkcyjnym, program zwalczania szkodników, Insektpol,